NYERJE MEG A BÖRZSÖNYI ROMANTIKUS ERDEI WELLNESS PIHENÉST!

- Hivatalos játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője:

A „NYERJE MEG A BÖRZSÖNYI ROMANTIKUS ERDEI WELLNESS PIHENÉST!”nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a PBS Hungaria Kft (székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12.,), a továbbiakban: "Szervező".

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek:

A nyereményjátékban az a személy vehet részt, aki a http://www.pbs.hu/nyeremenyakcio2019/ honlapon, a nyereményjáték időtartama alatt regisztrál személyes adataival, 18. életévét betöltött magyar állampolgár (továbbiakban: „Játékos”), valamint megfelel a Játékszabályzatban feltűntetett valamennyi feltételnek. A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, továbbá a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 685 § (b) bekezdésének megfelelően. Amennyiben a Szervező vagy megbízottja tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a játékban, a Szervező vagy megbízottja, e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt illetve annak értékét visszakövetelheti.

3. A nyereményjáték időtartama:

A nyereményjátékban a megrendelés leadásának határideje 2019. november 18 00:00:01-től 2019. december 06 23:59:59-ig tart, a regisztráció határideje 2019. december 16 23:59:59-ig tart.

4. A nyereményjáték meghirdetésének szövegezése, a nyereményjáték mechanizmusa:

Vásároljon a nyereményjáték időtartama alatt a Pentel EnerGel rollertollakból minimum nettó 10.000 Ft értékben és a saját, valamint a vásárlást igazoló számla (vagy szállítólevél) adataival regisztráljon a http://www.pbs.hu/nyeremenyakcio2019/ weboldal regisztrációs felületén.

A promóciós weboldalon a Játékban történő részvétel feltételeként meg kell adni a cég nevét, a játékos vezeték- és keresztnevét, a postacímét, e-mail címét, telefonszámát, a vásárlást igazoló számla vagy szállítólevél számát, a megrendelés időpontját. A hibásan megadott adatokért a szervező nem vállal felelősséget.
A Játék időtartama alatt egy személy csak egyszer pályázhat, illetve egy számla vagy szállítólevél számmal is csak egyszer lehet regisztrálni. A vásárlást igazoló számla vagy szállítólevél másolati példányát meg kell őrizni, a Szervező kérheti ezek beküldését a nyeremény átvételének feltételeként.
A Szervező kéri a Játékosokat, hogy a biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak!
A nyereményjátékban való részvétel másik feltétele az adatkezelési nyilatkozat játékos általi elfogadása, amelyet a játékosnak a regisztrációval egy időben kell megtennie. Ha bármilyen kérdés merül fel a nyereményjátékkal kapcsolatban, akkor azt az
info@pbs.hu email címen lehet feltenni.

A nyilatkozat szövegezése:

Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a jelen honlapon keresztül rendelkezésre bocsátott adataim kezelője a PBS Hungaria Kft (székhelye: 1116, Budapest, Építész  u. 8-12., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-941065), feldolgozója. Az adatkezelés célja a PBS Hungaria Kft által forgalmazott termékek népszerűsítése. Jelen nyilatkozattal kifejezetten kijelentem, hogy részt kívánok venni a „NYERJE MEG A BÖRZSÖNYI ROMANTIKUS ERDEI WELLNESS PIHENÉS!” nyereményjátékban, és hozzájárulok ahhoz, hogy a PBS Hungaria Kft -től akcióikkal, termékekkel, szolgáltatásokkal illetve más tevékenységeivel kapcsolatosan marketinganyagokat kapjak. Jelen nyilatkozat az adatkezelőhöz intézett visszavonásig érvényes.

6. A nyerés feltételei:

A nyereményjáték időtartama alatt minden, a http://www.pbs.hu/nyeremenyakcio2019/ weboldalon a feltételeknek megfelelő pályázattal regisztrált Játékos részt vesz a nyereménysorsoláson.

7. A nyeremények

Az a Játékos fogja megnyerni a nyereményt, aki megadott időpontig (hónap-nap-óra-perc-másodperc) küldik be a jelen Játékszabály szerint érvényes pályázatukat. A nyerő számlaszám kisorsolása véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló program útján történik, sorsolási bizottság jelenlétében. A nyerő számlaszám a játékban résztvevők számára titkos. A Szervezőnek jogában áll a beérkezett számlaszámokat azonnal megvizsgálnia, hogy azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be. A nyereményjáték lezajlása után az összes a nyereményjáték feltételeinek megfelelt játékos közül kerül kisorsolásra 1 díj, mely 1 db wellness voucher 2 éjszaka 2 fő részére Szent Orbán Erdei Wellness Hotel****  -ben, Kóspallag –Nagyirtáspusztán,, az erdő közepén. A nyeremények készpénzre nem válthatóak.  Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben. A nyereményjáték lezárása, és a végső eredmények megjelenítése az alábbi időpontokban történik:

8. A nyertesek kiválasztásának módja, ideje, helye és menete

A sorsolási bizottság jelenlétében, gépi sorsolással, véletlenszám-generáló program segítségével történik a következő időpontban:

A sorsolás időpontja: 2019. december 19. délelőtt 10 óra

A sorsolás helyszíne: 9022 Győr, Batthyány tér 6., délelőtt 10.00

A kisorsolandó ajándék a következő:

1 db wellness voucher 2 éjszaka 2 fő részére Szent Orbán Erdei Wellness Hotel****  -ben, Kóspallag – Nagyirtáspusztán,, az erdő közepén.


A sorsolás:

A gépi sorsolás 1 adatbázisból történik.

A Játék időtartama alatt egy személy csak egyszer pályázhat.  Amennyiben valamely játékos nem felel meg a játékszabály feltételeinek, úgy az érintett játékost Szervező a nyereményjátékból kizárhatja. A nyereményjáték időtartama előtt vagy azt követően regisztrált játékosok a sorsoláson nem vesznek részt. Szervező kizárhatja a nyereményjátékból azt a regisztrált játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztráció során feltüntetett személyes adatai nem valósak vagy hibásak. A játékos hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. Tartaléknyertes:

Amennyiben a nyertesnek a játékos hibás adatközléséből vagy egyéb okból kifolyólag nem sikerül átadni az ajándékot, pótnyerteset sorsolunk.

10. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei:

A nyerésről a promóciós weboldalon azonnal (vagy legkésőbb 3 napon belül) visszajelzést kap a Játékos.  A promóció végét követő 90 napon belül vállalja Szervező a nyeremény eljuttatását a Játékossal egyeztetett, időpontban és címre. A nyeremények személyesen is átvehetőek.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a Játékszabályzatban meghatározott időpontig megvalósulhasson. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

11. A Szervező jogai:

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

a. a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,

b. visszaél más játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

12. Általános rendelkezések:

A játékosok a regisztrációval együtt jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják.
A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A Szervező a játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.
A Szervező a játékos adatait harmadik félnek nem adja át.
A játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Szervező végzi.
A játékos tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a promóciós weboldalon a nevét a szervező kiírja.
A játékosok a játékban való regisztrációval egyben hozzájárulnakadataiknak a fenti jelen Játékszabály 5. pontjában rögzített módon történő kezeléséhez. A játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken:
PBS Hungaria Kft.
Cím: 9022 Győr, Batthyány tér 6.
E-Mail: info@pbs.hu

13. Egyéb:

A nyereményjáték hivatalos weboldalának címe: http://www.pbs.hu/nyeremenyakcio2019/, amely a nyereményjáték meghirdetett napjától üzemel határozatlan ideig.

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

A nyereményigények elévülése az összes kisorsolásra kerülő nyeremény esetében:

2019. december 19-tól számított 90 nap.